Pri nákupe nad 2000 Sk s DPH získavate dopravu zadarmo! Zľava po registrácii 5% až 10% (nevzťahuje sa na už zlacnený tovar).

Podmienky používania stránok

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom týchto internetových stránok je spoločnosť ehož provozovatelem je

Renáta Havranová s. r. o. 

se sídlem 

Revoluční 2732/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem


IČ: 08473331

nejsme plátci DPH

DIČ: CZ08473331 (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, v platnom znení, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto stránkam. Prevádzkovateľovi predstavujú všetky práva vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona k vlastnému obsahu stránok, vrátane textu a ich dizajnu, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto internetových stránkach. Táto webová aplikácia je prevádzkovaná s použitím licencie aplikácie Web Content Management System ktorej vlastníkom je spoločnosť JMPOST. Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre užívanie internetových stránok mastodontcz.ustipost.name (ďalej len Podmienky). Internetové stránky mastodontcz.ustipost.name sú bezplatne verejne prístupné a ich užívanie sa riadi týmito Podmienkami. Spôsob užívania Používateľ sa zaväzuje, že pri používaní stránok mastodontcz.ustipost.name sa bude riadiť predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito Pravidlami a nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno Prevádzkovateľa ani ostatných užívateľov. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude:

  • zasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty alebo obsahu internetových stránok, mastodontcz.ustipost.name alebo inak zneužívať
  • zasahovať do používania týchto stránok zo strany iných užívateľov
  • využívať stránky pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam), reťazových správ
  • zasielať na tieto stránky správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy
  • vytvárať falošné správy (fake) za účelom falšovania identity odosielateľa či sa pokúšať preniknúť na účet iných užívateľov
  • pokúšať sa získať prístup k tým častiam stránok mastodontcz.ustipost.name ktoré sú vylúčené z  používania verejnosti
  • šíriť na týchto internetových stránkach správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky

Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

Obsah internetových stránok mastodontcz.ustipost.name má iba informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Zverejnenie akýchkoľvek údajov a informácií na týchto stránkach, s výnimkou týchto Pravidiel, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny informácií na týchto stránkach. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním internetových stránok mastodontcz.ustipost.name. Prevádzkovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, popr. inú formu propagácie akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok mastodontcz.ustipost.name. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah www stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom stránok mastodontcz.ustipost.name.

Ochrana osobných údajov

Prístup na stránky mastodontcz.ustipost.name alebo niektoré služby poskytované prevádzkovateľom na týchto internetových stránkach môžu byť úplne alebo čiastočne podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle zák. č. 101/2000 Zz, o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a užívať ich len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelu, pre ktorý sú tieto údaje získavané a vždy tak, aby zamedzil akejkoľvek ujme subjektu týchto údajov. Prevádzkovateľ ďalej využíva tieto údaje pre svoju vnútornú potrebu, najmä pre vykonávanie analýz a vyhodnocovania možných rizík, sledovanie kvality služieb a spokojnosti klientov. Užívateľ s vyššie uvedeným postupom prevádzkovateľa súhlasí. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom zabezpečené podľa štandardov, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracúvanie údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím.

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky je oprávnený Prevádzkovateľ kedykoľvek zmeniť. Podmienky používania stránok sú účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené 21. 02. 2017.

 

Tento web používa súbory cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a na analýzu návštevnosti. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Rozumiem